15.12.2015

Hard Work in New Jobs

New book published:

Holtgrewe, Ursula; Kirov, Vassil; Ramioul, Monique (eds.): Hard work in new jobs. The quality of work and life in European growth sectors. Houndmills (Palgrave Macmillan)

orders from Amazon: http://www.amazon.com/Hard-Work-New-Jobs-European/dp/1137461063

11.10.2012

Конференция за качеството на труда в София

На 18 и 19 октомври 2012 в София ще се проведе международната научна конференция „Подобряване качеството на труда в Европа”. Тя се организира от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и проекта по Седма Рамкова програма „WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места” . Конференцията цели да насочи вниманието към проблемите на качеството на труда в контекста на европейския опит и добри практики, да обсъди стратегиите на заинтересованите страни и институционални политики при подобряване качеството на труда. В научния форум ще вземат участие около 40 представители, както на академичните среди от различни научни области (социология, икономика, индустриални отношения, право), така и на практиката, от България и 16 други европейски страни (http://sofia2012qualityofworkconference.wordpress.com/). В рамките на международната конференцията, на 19ти октомври, ще се проведе и кръгла маса на тема “Ролята на социалните партньори за подобряване на качеството на труда в България”. В нея ще вземат участие представители на държавната администрация, на представителните организации на работодателите и синдикатите.

6.09.2012

Конференция по индустриални отношения в Лисабон

В началото на септември представих резултати от проекта WALQING на Европейската конференция по индустриални отношение (http://conferencias.cies.iscte.pt/index.php/IREC2012/irec2012) в Лисабон.

1.09.2012

Нов проект за ролята на миграцията за развитието

На 30 и 31 август в Триест се проведе първата среща по проект "Мaking Migration Work for Development –Policy Tools for strategic planning in SEE region and cities" (MMWD), финансиран по Програма Югоизточна Европа на ЕС. В рамките на проекта, българският екип, който ръководя е натоварен с разработването на сценарии за подготовката на регионални политики.

27.06.2012

Активно социологическо изследване (Action research)

 

В края на юни 2012 взех участие в семинара за активно социологическо изследване, проведен в Льовен, Белгия (Action research seminar). На семинара бяха представени практиките в Австрия, България, Белгия, Дания и Норвегия в няколко сектора - сметосъбиране, сторителство, почистване и т.н. (повече за семинара на http://www.walqingleuven.eventweb.no/MMN/Walqi120418190437.nsf/Firstpage?OpenForm&L=GB).

31.03.2012

Участие в конференция в Стокхолм

В рамките на международната конференция за трудовия процес (ILPC), която се проведе в Стокхолм от 27 до 29 март 2012 участвах с два доклада - "Quality of work in the cleaning industry: a complex picture based on sectoral regulation and customer-driven conditions" и "Green and decent: stakeholders strategies to address quality of work in the construction", подготвени съвместно с колеги от Белгия и Норвегия.

7.02.2012

Участие в семинар на Европейската Федерация на служителите в публичния сектор

epsu

На 14 февруари 2012 в рамките на семинара на Европейската федерация на служителите от публичния сектор (EPSU) ще говоря за качеството на труда в сектора на сметосъбирането. Семинарът ще се проведе от 10.30 до 16.30 в Брюксел (Venue: International Trade Union House, Room B, Boulevard du Roi Albert II, 5 – 1210 Brussels).

12.01-2012

Семинар в Каунас

 От 23 до 27 януари по проект WALQING ще се състои работен семинар в гр. Каунас, Литва. На този семинар ще бъдат обсъдени резултатите от изследваните случаи и подготовката  за финалната книга, представяща резултатите от проекта. Съставители на книгата са Урсула Холтглеве, Пернил Хохнен и Васил Киров.

3.01.2012

Участие в семинар в CEPS

На 18 януари 2012 г. ще участвам с представяне в семинара на люксембургския изследователски център CEPS/INSTEAD (www.ceps.lu). Темата на експозето ми ще бъде "Addressing quality of work in Europe: the strategies of social partners
at EU and national sectoral level" (http://www.ceps.lu/seminar/abstracts/01_18_Kirov_Addressing%20quality%20of%20work%20in%20Europe2.pdf).

3.01.2012

Нова книга за преструктурирането

В края на 2011 бе публикувана книгата ми "Преструктуриране и социален диалог в България по време на криза: социологически анализ". Терминът „преструктуриране“ означава изменение на работната сила в предприятието, както количествено (брой работни места), така и качествено (умения, квалификации), следващо адаптиране на структурата на компанията, организацията или производствените процеси. На базата на емпирични изследвания, проведени през последните години са анализирани тенденциите в преструктурирането в България. Разгледани са усилията на различните актьори при прогнозирането и управлението на преструктуриране по време на кризата в контекста на това, което се е случвало преди и по време на постсоциалистическия преход. Формулирани са оценки и препоръки за по-ефективното съпътстване на преструктурирането в бъдеще и са обосновани политики за прогнозиране.

16.12.2011

Работна група за следващото Европейското изследване на предприятията

През декември 2012 г. взех участие в работната група за позготовката на Европейското изследване на предприятията (http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/index.htm), което ще се проведе през 2013 г. Работата включва обсъждане на темите и и въпросниците за интервюта с мениджъри и представители на персонала.

14.12.2011

Участие на конференция в London School of Economics

На 12 и 13 декември 2011 г. участвах в Конференцията „Across Boundaries: An Interdisciplinary Conference on the Global Challenges Facing Workers & Employment Research, British Journal of Industrial Relations (BJIR) 50TH ANNIVERSARY” в Lonfon School of Economics (http://www2.lse.ac.uk/BJIR/home.aspx). С колегите ми от Урсула Холтгреве от Австрия и Оле Сьоренсен от Дания изнехохме доклад на тема “The global, the local and the networked: The quality of work and industrial relations in the waste sector in four European countries”.

7.10.2011

Представяне пред социалните партньори от кетъринга


На 6 октомври в Брюксел на годишната среща на Комитета за секторен социален диалог от кетъринга направих презентация "Work and Life Quality in New and Growing Jobs (WALQING): “Addressing quality of work in the services”. Присъстваха около 40 представители на работодателите и синдикатите от този сектор от много европейски страни.

23.05.2011

България в класациите за статии

В рамките на дебатите за реформи в българската наука се заговори за публикациите с impact factor (фактор на въздействие). Няма да се впускам в подробности за това какво представляват тези фактори и как се изчисляват (повече информация има на http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/using_impact_factor/ или http://www.scimagojr.com/). Това, което ми се струва важно е, че малкият брой публикации от България в областта на социалните науки представляват сериозно предизвикателство пред националната научна общност. С уговорката, че не винаги класациите трябва да се приемат безкритично искам да споделя някои от резултатите за периода 1996 - 2009 г. (по данни на SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved May 23, 2011, from http://www.scimagojr.com). България е на 64 място, с 24 публикации, а за сравнение в Унгария те са 221, а в Чехия - 173. (SCR). Може би трябва да се спомене, че в региона след нас е Сърбия, само с 10 публикации, на 6 от тях са през 2009 г., при само 3 български.

3.05.2011

Глобализацията и труда в България

"Европейците и труда" е темата на новия брой на френското онлайн списание "Grande Europe" (Голямата Европа), което може да бъде намерено на адрес http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grande-europe/dossiers/31/grande-europe-no-31.shtml. В статията ми за влиянието на глобализацията и труда в България се спирам на ефектите, наблюдаване по отношение на гъвкавостта на труда. Целият брой на списанието е достъпен оттук.
Grande Europe

22.04.2011

Речник на термини за организациите

Напоследък при анализите на организациите и труда се сблъскваме с все повече нови понятия, свързани с глобализацията. В рамките на проекта WORKS (www.worksproject.be) с колеги от близо 15 европейски страни направихме опит да дефинираме тези понятия. Те могат да бъдат консултирани или на сайта на проекта (http://www.worksproject.be/Glos_and_defint.htm) или като се свали файла с целия речник - http://www.worksproject.be/documents/Glossary_DRUK.pdf. За хората, работещи в тази област в България остава предизвикателството да намерят точните еквиваленти на някои от тези термини.


30.03.2011

Правила за провеждане на изследвания

През последните години многократно обяснявам на много мои колеги, както и на студентите ми  какви правила да спазват при провеждане на изследвания. Сетих се, че в рамките на проекта RESPECT е разработен кодекс, който след това е възприет и в много други европейски изследователски проекти. Това ме накара да възложа превода на тези правила на български език, за да бъдат достъпни на общността от хора, работещи в областта на социо-икономическите изследвания, особено от гледна точка на принадлежността ни към Европейското изследователско пространство.

Както може да се прочете в кодекса, той е помощно средство за вземане на решения, а не набор от твърди правила. Той цели да защити изследователите от непрофесионални и неетични искания. Основан е на три принципа, които са взаимосвързани – да съответства на научните стандарти, да не противоречи на законите и да избягва нанасянето на вреди. Струва ми се, че тези принципи трябва да се припомнят и на професионалните общности в социалните науки в по-широк план.

RESPECT.pdf

4.02.2011

Работна среща по проект WALIQNG в Будапеща

На 1-4 февруари 2011 г. в Будапеща бе проведена работна среща по проект WALQING. На срещата бе взето решение в кои сектори ще бъдат проведени изследванията на случаи. За България това са строителството и сметосъбирането.
Във всеки от тези случаи ще бъдат проведени десетина интервюта и представители на мениджмънта и са служителите от различни отдели и нива.

20.01.2011

Европейски кореспонденции за труда

За тези които четат френски електронното списание METIS (http://www.metiseurope.eu/) за труда в Европа може да бъде интересно. Създадено през 2006 г. от главния му редактор, Клод-Еманюел Триомф, METIS представя интересни аналитични материали за глобализацията, социалния диалог, условията на труд, коциарните конфликти. Авторите са изследователи, практици, представители на синдикални или работодателски организации, консултанти.


7.01.2011

Социалните партньори подписват две споразумения

Национално представителните организации на социалните партньори подписаха на социалните партньори подписаха споразумения за регламентиране на надомната работа и дистанционния труд на 24 ноември 2010 г. В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. За първи път подобни споразумения ще бъдат впоследствие включени в трудовото законодателство. Интересно е дали това нововъведение в българските индустриални отношения ще остане прецедент.

14.12.2010

Преструктурирането по време на криза

В края на октомври в Брюксел бе проведен форум, на който участваха над 500 представители на изследователи, социални партньори, трудови администрации, НПО и т.н. www.employment.eutrio.be/eutrio/defaultEutrio.aspx?id=31184. На този форум бяха представени резултатите на проекта A.R.E.N.A.S. Докладът за България http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper бе обсъден в рамките на сесия, включваща България, Белгия и Естония. В рамките на доклада за България обръщам внимание, че няколко елемента са важни за отговорното преструктуриране: добро познаване на мерките и инструментите, които могат да бъдат използвани и осъзнаване на необходимостта това да бъде направено; добре развито социално партньорство, което би могло да предвиди механизми за управлението на преструктурирането (преди необходимостта да бъдат използвани) и може да включи представители на работниците и служителите в техния избор; насърчаване на партньорството с всички заинтересовани страни; добра комуникация в компаниите; вземане в предвид рисковете за здравето; разпространение на добри практики, разработване на техники за оценка и проследяване, за да се види какво е направено и др. Някои от препоръките на доклада бяха предмет на обсъждане в рамките на семинара. Най-важните резултати от изследването за 27-те страни членки http://www.employment.eutrio.be/uploadedFiles/Eutrio/events/eusynthesisreport.pdf, което показва, че е възможно да се предприемат сериозни действия за прогнозиране и управление на преструктурирането и представят добрите практики , които могат да бъдат вдъхновяващи и за други страни членки.

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Проекти

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11 европейски академични и изследователски институции.

Всички права запазени