Декември 2009 – Ноември 2012

WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места (Work and Life Quality in New and Growing Jobs)

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11 европейски академични и изследователски институции. Проектът е финансиран по Седма рамкова програма на Европейската комисия. Проектът стартира на 1 декември 2009 г., а продължителността му е 3 години. WALQING цели да изследва връзките между ""новите работни места"", условията на труд и заетост на тези „нови работни места” и въздействието им върху качеството на труд и живот на заетите лица.
Ръководител на българския екип

Октомври 2012 - Септември 2016

COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work

Февруари - Юни 2015

The digital economy and public services in Europe

Юли 2010 - Април 2011

Проект „Социален Диалог по време на криза” (Social dialogue in times of global economic crisis)

Април 2010 - Юли 2010

Изследване за подкрепа на оценката на въздействие за по-нататъшни действия на Европейско ниво за Директивата за работното време и развитието на организацията на работното време, координирано от Делойт, Белгия

<< | 1 | 2 | 3 >>

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Всички права запазени