16.12.2010

Условията на труд в Европа бавно се подобряват

Съвсем скоро бе публикуван докладът на Европейската фондация в Дъблин за условията на труд в Европа http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/ewcs2010/index.htm. Според доклада с първите резултати http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/en/1/EF1074EN.pdf. Сравнението на резултатите от 2010 с предходното изследване от 2005 г. дават представа за някои от тенденциите в Европа. Така 34% от изследваните работещи са имали обучение, платено от работодателя им в предходните 12 месеца. Пропорцията на работещите от 27-те страни членки, които смятат, че съществува риск за сигурността и здравето им, поради работата им спада от 31% през 2000 г. на 24% през 2010 г. Ще бъде интересно да се прегледат данните за развитието на нещата в България за този период.

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Проекти

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11 европейски академични и изследователски институции.

Всички права запазени