2010

 • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
 • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на английски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

15.12.2015

Hard work in new jobs

New book published:

Holtgrewe, Ursula; Kirov, Vassil; Ramioul, Monique (eds.): Hard work in new jobs. The quality of work and life in European growth sectors. Houndmills (Palgrave Macmillan)

orders from Amazon: http://www.amazon.com/Hard-Work-New-Jobs-European/dp/1137461063

2011

 • „Преструктуриране на българските предприятия – социологически анализ”,
  Издадена от Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките, 162 стр.
  ISBN 978-954-8765-10-7
 • ‘How many does it take to tango? Stakeholders’ strategies to improve work in Europe’
  Research Report, Deliverable 5.7 of the WALQING project, SSH-CT-2009-244597, Sofia, November 2011. http://www.walqing.eu/index.php?id=38
  (http://www.walqing.eu/fileadmin/download/external_website/publications/walqing_Del5.7_SynthesisreportWP5_fin.pdf)
 • ‘Changes in Work from the Global Value Change Perspective The Case of Transformation Economies: Bulgaria and Hungary’ (in co-authorship with MAKO, Csaba ; Illessy, Miklos ; Csizmadia, Peter & Todor, Galev), VEZETESTUDOMANY, XLII. EVF. 2011. 6. SZAM, pp. 2 – 12
  ISSN 0133-0179
 • ‘What is the impact of ‘Greening’ on the Construction social dialogue?’
  CLR News 4/2011, p. 31 - 39 (in co-authorship with Monique Ramioul, Hans Torvatn, Jan Van Peteghem)
  ISSN 1997-1745

2009

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Проекти

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11 европейски академични и изследователски институции.

Всички права запазени